BIP
 

 STARSZY PODOFICER DOWÓDZTWA BRYGADY

st. chor. sztab. Maciej NISIEWICZ
 
kontakt:

tel.: 261 674 722
Jak zostać podoficerem w 17WBZ?
Można to osiągnąć na trzy sposoby.
 
  WYMAGANIA
O przyjęcie do służby kandydackiej w Szkole Podoficerskiej może ubiegać się osoba:
•    niekarana sądownie;
•    posiadająca obywatelstwo polskie;
•    posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby  wojskowej;
•    ukończone 18 lat;
•    wykształcenie wymagane do przyjęcia do szkoły podoficerskiej - wykształcenie średnie.
Sposób pierwszy

Przed powołaniem do korpusu podoficerów kandydat do służby w 17 Brygadzie musi odbyć służbę kandydacką w szkole podoficerskiej:
•    Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu;
Żołnierz rezerwy lub osoba zainteresowana ze środowiska cywilnego ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej w Szkole Podoficerskiej składa pisemny wniosek do Dyrektora Departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień w terminie do dnia 31 marca danego roku. Dotyczy to osoby cywilnej, która nie odbyła zasadniczej służby wojskowej lub żołnierza rezerwy posiadającego stopień wojskowy szeregowego lub starszego szeregowego. Wykaz wymaganych dokumentów, czasookres szkolenia oraz wzór wniosku można  znaleźć na stronie internetowej Szkoły Podoficerskiej.  

Sposób drugi

Do korpusu podoficerów może być powołany podoficer rezerwy, który posiada ukończoną szkołę średnią oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.
Podoficer z rezerwy zainteresowany pełnieniem zawodowej służby wojskowej zgłasza się do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który ustala, czy żołnierz rezerwy, spełnia warunki do powołania do służby w korpusie podoficerów, oraz umożliwia zainteresowanemu zapoznanie się z przepisami normującymi przebieg zawodowej służby wojskowej. Następnie podoficer rezerwy kierowany jest do jednostki wojskowej w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, zdania egzaminu z wychowania fizycznego. Po zdaniu egzaminu z wychowania fizycznego, uzyskaniu pozytywnej opinii psychologa, określeniu przez komisję zgodności posiadanych kwalifikacji, wykształcenia, umiejętności zgodnych z proponowanym stanowiskiem służbowym w jednostce wojskowej oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny przez komisje kwalifikacyjną jednostka wojskowa występuje do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr o wyrażenie zgody na powołanie do zawodowej służby wojskowej. Dopiero po uzyskaniu zgody Dyrektora Departamentu Kadr uruchamiana jest procedura administracyjna związana z powołaniem do zawodowej służby wojskowej.
Powołanie może nastąpić na stanowisko odpowiadające stopniowi wojskowemu żołnierza lub na stanowisko służbowe o jeden  stopień wyższe z uwzględnieniem wyszkolenia posiadanego przez  żołnierza oraz wyszkolenia wymaganego na proponowanym stanowisku służbowym.

Sposób trzeci

Biorąc pod uwagę zadania i cele stawiane 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej główny nacisk na pozyskanie przyszłych  podoficerów skierowano w stronę szeregowych zawodowych, którzy obecnie pełnią służbę w strukturach 17WBZ. Przede wszystkim oni stanowią najbardziej pożądany w Brygadzie zasób osobowy, który w przyszłości zapewni pozyskanie najbardziej wartościowych podoficerów. Korpus szeregowych zawodowych został przygotowany, wyszkolony i sprawdzony zarówno w warunkach poligonowych oraz podczas misji bojowych poza granicami kraju.
W Brygadzie wypracowano zasady doboru kandydatów z korpusu szeregowych zawodowych na egzamin na podoficera. Zasady te mają zapewnić typowanie żołnierzy szczególnie wyróżniających się w służbie dyscypliną, zaangażowaniem, dyspozycyjnością, bardzo dobrymi ocenami z wyszkolenia indywidualnego, posiadających doświadczenie zdobyte podczas misji poza granicami kraju. Nadzór nad realizacją doboru kandydatów sprawuje Starszy Podoficer Dowództwa Brygady i realizuje go wspólnie z podoficerami wchodzącymi w skład „podoficerskiego łańcucha wsparcia dowodzenia” oraz pełniącymi służbę w strukturach pododdziału. Starszy Podoficer Dowództwa Brygady pełniąc funkcje doradcy dowódcy jednostki wojskowej w sprawach korpusu podoficerskiego stoi na straży, aby szeregowi zawodowi uzyskujący pozytywną opinię w pododdziale spełniali oprócz formalnych wymogów ustawowych, kryteria które zostały określone powyżej.

Szeregowy zawodowy może ubiegać się o zakwalifikowanie na egzamin wstępny dla kandydatów na podoficera. W tym celu musi wystąpić z pisemnym wnioskiem drogą służbową do Dyrektora Departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, który to podejmuje decyzje o zakwalifikowaniu szeregowego zawodowego na egzamin na podoficera. Pierwszeństwo przyjęcia do szkół podoficerskich mają szeregowi zawodowi, którzy pełnili zawodową służbę wojskową przez co najmniej pięć lat oraz posiadają bardzo dobrą ocenę w ostatniej opinii służbowej. Szeregowych zawodowych pobierających naukę w szkołach podoficerskich oraz szeregowych zawodowych i podoficerów zawodowych odbywających szkolenie w uczelni wojskowej nie powołuje się do służby kandydackiej.


Materiał opracowany na podstawie następujących aktów prawnych :
•    ustawa z dnia 11 września 2003 r.  o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych /Dz. U. z 2016 r. 1726 z późn. zm./
•    rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej /Dz. U. z  2015 r. poz. 1299/.
•    rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 15 września 2014 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych /Dz. U. z  2014 r. poz. 1352/.
•    rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie szkół podoficerskich /Dz. U. z  2015 r. poz. 252 tekst jednolity/.
•    rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 15 września 2014 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk /Dz. U. z  2014 r. poz. 1292 z późn. zm./.

Ponadto:

badania okresowe (BADANIA OKRESOWE ŻOŁNIERZY POWINNY BYĆ WAŻNE NA CAŁY OKRES KSZTAŁCENIA)

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu

OBOWIĄZKOWY KOMPLET PRZEDMIOTÓW UMUNDOROWANIA SPORTOWEGO

 

 • Ubranie treningowe (503/MON)  [obraz 1, obraz 2]
 • Koszulka sportowa (504/MON)  [obraz]
 • Spodenki sportowe (307/MON)  [obraz]
 • Skarpetki sportowe (545/MON)  [obraz]
 • Pantofle sportowe (904/MON)  [obraz 1, obraz 2]
 • Każdy żołnierz zawodowy ma obowiązek posiadać umundurowanie i wyekwipowanie określone w należnościach ustanowionych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej*, które jest zatwierdzone do użytkowania w Siłach Zbrojnych RP.

  Przedmioty sportowe żołnierz powoływany do zawodowej służby wojskowej otrzymuje pierwszy raz w naturze. W kolejnych latach wartość roczna tych przedmiotów wkalkulowana jest w równoważnik pieniężny, który żołnierz otrzymuje corocznie w zamian za niewydane w naturze umundurowanie i wyekwipowanie.


  * Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką / Dz. U. 2014 r. poz. 1615/.

 


 

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu

 

 •