BIP
 

Szkolenie programowe - jest zasadniczym rodzajem szkolenia pododdziałów 17WBZ. Realizowane ono jest w oparciu o obowiązujący porządek dnia jednostki. Szkolenie bojowe na obiektach szkoleniowych Brygady oraz obiektach OSPWL Wędrzyn realizowane jest przez trzy dni każdego tygodnia (wtorek, środa i czwartek) W poniedziałki i piątki realizowane są dni techniczne, szkolenia teoretyczne z wykorzystaniem sal wykładowych i urządzeń szkolno treningowych. Dni te służą również do przygotowania zajęć na kolejny tydzień, realizację instruktaży do zajęć, obsługę sprzętu czy też wykorzystanie dni wolnych. Gestorami czasu szkoleniowego są dowódcy pododdziałów. To oni decydują w jaki wymiarze szkolić się będą ich pododdziały z zachowaniem 40-to godzinnego systemu pracy w ciągu tygodnia.
Nad prawidłowym przebiegiem szkolenia programowego czuwa specjalnie do tego celu powołane Taktyczne Centrum Operacyjne TOC, którego zadaniem jest monitorowanie procesu szkolenia pododdziałów Brygady, reagowanie na zagrożenie w jego realizacji jak również informowanie dowódcy w zakresie uzyskanych wyników szkoleniowych przez pododdziały.


Pododdziały brygady szkolenie programowe realizują w oparciu o bogatą bazę szkoleniową garnizonów Międzyrzecz i Wędrzyn jak również w oparciu o obiekty szkoleniowe OSPWL Wędrzyn.

      

     

Szkolenie poligonowe – Pododdziały brygady w ciągu roku szkoleniowego aktywnie wykorzystują bazę szkoleniową nie tylko znajdującą się w zasobach brygady ale również całych Sił Zbrojnych. Na poligonach pododdziały realizują najważniejsze zadania szkoleniowe z taktyki i szkolenia ogniowego. Szkolenia te są sprawdzeniem przygotowania pododdziałów do wykonywania zadań bojowych. Pododdziały ogólnowojskowe i artylerii wykorzystują przede wszystkim obiekty szkoleniowe poligonów OSPWL Wędrzyn, OSPWL Żagań – Świętoszów, OSPWL Drawsko Pomorskie i OSW w Białej Górze. Pododdziały rozpoznawcze szkolą się co roku na obiektach poligonu Drawsko Pomorskie i OSG Jodła gdzie doskonalą zagadnienia wspinaczki i jazdy na nartach. Dywizjon przeciwlotniczy w ramach zgrupowań pododdziałów przeciwlotniczych szkoli się na OSPSP Ustka a pluton chemiczny  na OSPWL Drawsko Pomorskie.

   

  

 


Szkolenie kursowe:
- Brygada realizuje również kursy stacjonarne w nauczaniu języka angielskiego na poziomie I i II stopnia znajomości. Szkolenie to odbywa się równolegle w garnizonach Międzyrzecz i Wędrzyn.
Dla kadry posiadającej już dany poziom znajomości języka organizowane jest szkolenie doskonalące celem podwyższenia kwalifikacji językowych.
- wykorzystując Ośrodki szkolenia i Centra szkolenia Wojsk lądowych w ramach szkolenia kursowego realizowane jest szkolenie doskonalące i certyfikujące dla żołnierzy brygady zakończone nadawaniem uprawnień i certyfikatów niezbędnych do zajmowania określonego stanowiska służbowego.

  

 

 

Materiał przedstawia główne elementy szkolenia poligonowego przygotowującego pododdziały brygady do wyjazdu na misje poza granicami kraju (IX zmiana PKW Afganistan).

 

 

Współdziałanie z instytucjami pozamilitarnymi:
W celu uatrakcyjnienia szkolenia brygada w swojej działalności szkoleniowej wykorzystuje doświadczenia ogniw pozamilitarnych. Współpraca ta owocuje nabyciem dodatkowych umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań na polu walki.
- Wyciągając wnioski z misji poza granicami kraju nawiązano współdziałanie z Rejonowym Społecznym Sztabem Ratownictwa Medycznego w Międzyrzeczu. Owocem współpracy jest dążenie do przeszkolenia 100% żołnierzy brygady z udzielania pierwszej pomocy medycznej na polu walki oraz doskonalenie personelu GZM  w realnych zagrożeniach poprzez uczestnictwo zespołów medycznych  w różnego rodzaju ćwiczeniach ratowniczych na terenie całego województwa lubuskiego.
- współdziałanie z Ośrodkiem szkolenia Delta zaowocowało organizacją pierwszych w Polsce  otwartych zawodów strzelców wyborowych w których oprócz służb mundurowych udział biorą  zespoły  i zawodnicy organizacji paramilitarnych i sportowych.