BIP
 

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Dowódca Jednostki Wojskowej 5700 ul. Wojska Polskiego 17, 66-300 Międzyrzecz.

Od dnia 31.07.2018r. będzie możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych
za pośrednictwem adresu: ma.piatkowska@ron.mil.pl lub tel.:261 674 229.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Jednostkę Wojskową 5700 w szczególności:

Na podstawie art. 6 ust. RODO* w celu:

- wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą;

- wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą:

- wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

- ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

- wykonania zadań  realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej administratorowi;

- wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
lub przez stronę trzecią (Ustawa z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r, poz. 1726 z późn. zm. – zwanej dalej ustawą pragmatyczną).  

Okres, przez który dane będą przechowywane:

- dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

*zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń;

*wypełnienia obowiązku prawnego administratora(wynikających z przepisów prawnych);

*dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane
do czasu jej odwołani.

Prawa, osoby której dotyczą dane:

- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
lub otrzymać kopię swoich danych osobowych,

- prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzania przez administratora
są nieprawidłowe lub niekompletne,

- prawo żądania od administratora usunięcia danych,

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzanych danych,

- prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

- prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego,

- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Jednostki Wojskowej 5700)

Wojskowa Komenda Uzupełnień, Żandarmeria Wojskowa, Wojewódzki Sztab Wojskowy, instytucje publiczne.

 

*RODO-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 24.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(DZ.Urz.UE L 119, s.1)