BIP
 
 


8 marca 2016r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę ustawę z dnia 30 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.


INFORMACJA W SPRAWIE USTAWY z dnia 30 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Nowelizacja ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, z późn. zm.) obejmuje dwie znaczące zmiany merytoryczne.

Pierwsza grupa przepisów nowelizujących dotyczy zniesienia obowiązującego ograniczenia czasowego pełnienia kontraktowej zawodowej służby wojskowej (obecnie może ona być pełniona maksymalnie przez okres 12 lat).

Zmiana dotychczasowych reguł zawarta nowelizacji ma umożliwić utrzymanie w zawodowej służbie wojskowej wykwalifikowanych, doświadczonych żołnierzy, a tym samym przyczynić się do podniesienia zdolności bojowych jednostek wojskowych.
Ponadto wejście w życie ustawy pozwoli na uzyskanie przez żołnierzy kontraktowych prawa do zaopatrzenia emerytalnego, które przysługuje po 15 latach służby wojskowej.

Zniesienie ograniczenia czasowego pełnienia kontraktowej zawodowej służby wojskowej wiązało się będzie także z możliwością uzyskania prawa do odprawy mieszkaniowej, która przysługuje żołnierzom, którzy nabyli prawo do zaopatrzenia emerytalnego (przysługujących po co najmniej 15 latach służby wojskowej).

Uchwalona ustawa daje możliwość żołnierzom rezerwy, którzy zostali zwolnieni przed upływem 12 lat służby wojskowej, ponownego ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej. 

Druga z wprowadzonych przedmiotową istotnych zmian do ustawy pragmatycznej dotyczy uprawnień Ministra Obrony Narodowej.


Obowiązujące dotychczas przepisy w zakresie wyznaczania żołnierza zawodowego na stanowisko służbowe przewidują, że jest ono uzależnione od wymaganych kwalifikacji zawodowych, posiadanej oceny w opinii służbowej oraz modelu przebiegu służby w poszczególnych korpusach osobowych.


Nowelizacja przewiduje możliwość wyznaczenia przez Ministra Obrony Narodowej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, żołnierza zawodowego na stanowiska służbowe wyższe o dwa i więcej stopni wojskowych, bez mianowania na wyższy stopień wojskowy.


Ustawa wprowadza dodatek kompensacyjny, który zgodnie z przyjętymi w ustawie regułami będzie przysługiwał żołnierzowi zawodowemu wyznaczonemu we wskazanym wyżej trybie, w wysokości różnicy pomiędzy uposażeniem zasadniczym dotychczas otrzymywanym, a uposażeniem zasadniczym należnym na zajmowanym stanowisku służbowym.


Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.