BIP
 

 

17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana przeznaczona jest do wykonania zadań przewidzianych planami operacyjnymi, prowadzenia działań bojowych w składzie związku taktycznego lub samodzielnie w ramach misji pokojowych w różnych strefach klimatycznych,

w warunkach normalnej i ograniczonej widoczności, zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto brygada jest gotowa do udziału w reagowaniu na zagrożenia niemilitarne.

 

Do głównych zadań wykonywanych przez brygadę należy:

- utrzymanie stałej gotowości mobilizacyjnej i bojowej;

- realizacja planowanego procesu szkolenia pododdziałów i ich przygotowanie do wykonywania zadań zgodnie z przeznaczeniem;

- realizacja zadań w ramach podwyższania gotowości obronnej państwa lub podwyższania gotowości sił NATO.

- zachowanie wydzielonymi siłami i środkami gotowości do udziału w likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof niemilitarnych w ramach odpowiednich stopni gotowości alarmowej.